Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
Na terenie Nadleśnictwa Prószków znajduje się 4 rezerwaty przyrody:
1) Rezerwat „Blok" o powierzchni 6,56 ha powołany Zarządzeniem nr 310 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14.09.1959r. Położony jest na terenie leśnictwa Rzymkowice w oddziale 311j w gminie Korfantów w powiecie nyskim. Jest rezerwatem utworzonym w celu zachowania drzewostanu (fragmentu starego boru świeżego) o cechach naturalnego pochodzenia, stanowiącego pozostałość po dawnej puszczy. Głównym gatunkiem tworzącym górne piętro drzewostanu jest sosna rodzimego pochodzenia rasy „gibba" charakteryzująca się dobrze oczyszczonymi strzałami i płaskimi koronami. Drzewostan mimo zaawansowanego wieku  charakteryzuje się dobrą zdrowotnością.

2) Rezerwat „Jeleni Dwór" o powierzchni 3,49 ha powołany Zarządzeniem nr 309 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14.09.1959 r. Położony jest na terenie leśnictwa Jeleni Dwór, oddział 353g, w gminie Biała, w powiecie prudnickim. Jest rezerwatem utworzonym w celu zachowania fragmentu lasu mieszanego naturalnego pochodzenia – pozostałości po dawnej puszczy. Trzon rezerwatu stanowi starodrzew z sosną , świerkiem i dębem szypułkowym. W rezerwacie występuje duża liczba gatunków mszaków. Niestety od kilkunastu lat postępuje proces zamierania drzew, w  następstwie czego doszło do silnego zadarnienia dna lasu (bujny rozwój roślinności zielnej). Obecnie płat lasu w granicach rezerwatu reprezentuje fazę rozpadu drzewostanu, brak jest młodszego pokolenia o właściwym dla tego zespołu składzie gatunkowym.

3) Rezerwat „Jaśkowice" o powierzchni 5,89 ha, powołany Zarządzeniem nr 64 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 20.06.1969r. Położony jest na terenie leśnictwa Przysiecz, oddział 120c, w gminie Prószków, w powiecie opolskim. Jest rezerwatem utworzonym w celu ochrony lasu mieszanego o naturalnym charakterze, stanowiącym pozostałość dawnych drzewostanów modrzewiowych. Głównym gatunkiem na powierzchni rezerwatu jest modrzew europejski, odmiany sudeckiej (70% udziału), a drzewostan dopełniają: sosna pospolita i dąb szypułkowy. Najstarsze drzewa sięgają  wieku 200 lat.
4) Rezerwat „Przysiecz" o powierzchni 3,10 ha, powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego  z dnia 14.02.1958r. Położony jest w leśnictwie Wybłyszczów, oddziale 200d,f, w gminie Prószków, w powiecie opolskim. Jest rezerwatem utworzonym w celu ochrony starodrzewia modrzewia europejskiego, odmiany sudeckiej , pochodzenia naturalnego, w wieku około 200 lat. Ponadto w rezerwacie rosną również dęby, sosny, jodły , świerki, jawory i graby.