Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków, Prószków, ul. Opolska 11, 46-060 Prószków

Biuro Nadleśnictwa Prószków mieści się w trzech budynkach w Prószkowie, przy ul. Opolskiej 11.

Budynek główny - administracyjny posiada 3 kondygnacje użytkowe, w budynku może przebywać 50 osób jednocześnie.

Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Opolskiej. Wejście usytuowane jest na poziomie 3 schodków przed drzwiami głównymi.

Wejście od zaplecza budynku znajduje się na poziomie 4 schodów przed drzwiami wejściowymi. Od zaplecza budynku znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych.

Wejście główne oraz wejście od zaplecza budynku prowadzi do holu oraz sekretariatu, który znajduje się przy gabinecie Nadleśniczego. Z sekretariatu Goście są doprowadzani na miejsce spotkania przez osobę, z którą byli umówieni. Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe tylko na parterze budynku, brak dostępu dla osób niepełnosprawnych na I i II kondygnację budynku (komunikacja wyłącznie schodami).

Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 80-90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Prawie wszystkie wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Budynek sali narad posiada jedną kondygnację użytkową, w budynku może przebywać 50 osób jednocześnie.

Wejście główne do budynku znajduje się od strony podwórka. Wejście główne jest na poziomie gruntu (brak schodów).

Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 80-90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.

Budynek biuro-magazynowy posiada jedną kondygnację użytkową, w budynku może przebywać 10 osób jednocześnie.

Wejście do budynku od podwórka. Wejście usytuowane jest na poziomie 1 schodka przed drzwiami głównymi. Brak urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 80-90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

W budynku brak jest toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynków to godziny 07:00 – 15:00.

Na terenie nadleśnictwa znajduje się parking dla pracowników i interesantów od strony podwórka (wjazd przez bramę od strony ulicy Opolskiej). Parking posiada jedno miejsce postojowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabo widzącym.

Po budynkach można poruszać się z psem asystującym.

W budynkach brak jest pętli indukcyjnych. W budynkach nie zapewniono informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynkach w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Budynki obsługiwane są przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 77 464 80 22 lub e-mailowo na adres:
proszkow@katowice.lasy.gov.pl