Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Obszar chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie" obejmuje swym zasięgiem zwarty kompleks leśny położony w lewym dorzeczu górnej Odry, administrowany przez Nadleśnictwa: Prószków, Tułowice i Opole. Rozciąga się na obszarze 12 gmin województwa opolskiego. Jego powierzchnia wynosi ok. 48189 ha. Na tym obszarze prowadzona jest gospodarka leśna, uwzględniająca zachowanie równowagi ekologicznej.