Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Ochrona Danych Osobowych

 

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne podczas wszelkich kontaktów z Nadleśnictwem Prószków jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków z siedzibą w Prószkowie przy ul. Opolskiej 11, 46-060 Prószków, REGON 530562532, tel.: 774648022, e-mail: proszkow@katowice.lasy.gov.pl zwane dalej „nadleśnictwem”.
Administrator mając na uwadze założenia art. 5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przetwarzania oraz integralności i poufności.
W nadleśnictwie został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: kancelaria.prawna.js@neostrada.pl lub pisemnie (adres siedziby nadleśnictwa). Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  przetwarzaniem danych. 
Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością nadleśnictwa wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust.1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.Urz. L 119/1, 04/05/2016 zwanego dalej „RODO”.
Odbiorcą danych osobowych będzie nadleśnictwo, podmioty udzielające wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe przechowywanie będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

OBIEKT MONITOROWANY


Nadleśnictwo Prószków informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków z siedzibą w Prószkowie, przy ul. Opolskiej 11, 46-060 Prószków, REGON 530562532, tel. 77 464 80 22, zwane dalej nadleśnictwem. Administrator mając na uwadze założenia art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady; zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przetwarzania oraz integralności i poufności.
2. W nadleśnictwie został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: kancelaria.prawna.js@neostrada.pl lub pisemnie (adres siedziby nadleśnictwa). Z inspektorem danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  przetwarzaniem danych.
3. Dane osobowe w postaci wizerunku gromadzone przy pomocy monitoringu wizyjnego, kamer interwencyjnych, fotopułapek, aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, gdzie przez uzasadniony interes administratora należy rozumieć potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu oraz ochrony porządku publicznego i czystości terenu administrowanego przez nadleśnictwo.
4. Dane z zapisu mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom nadleśnictwa, podmiotom udzielającym wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe związane z monitoringiem prowadzonym za pośrednictwem kamer interwencyjnych, fotopułapek, aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych przechowywane są przez okres do 60 dni, a w uzasadnionych wypadkach do 90 dni. W przypadku monitoringu wizyjnego okres przechowywania wynosi do 7 dni. Jeżeli dane osobowe utrwalone w powyższy sposób będą wykorzystywane jako dowód w prowadzonym postępowaniu, będą przechowywane do czasu zakończenia danego postępowania.
6. Zainteresowany posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Przebywanie na terenie monitorowanym jest dobrowolne.