Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
 Na terenie nadleśnictwa Prószków znajduje się 1 użytek ekologiczny o nazwie „Suchy Ług", powołany Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr P/2/97 z dnia 03.02.1997r. Jest to ciąg śródleśnych łąk o powierzchni 29,58 ha o walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Na łąkach znajdziemy charakterystyczną dla terenów podmokłych roślinność zielną. Obecnie teren nie jest użytkowany rolniczo i jest doskonałym miejscem bytowania oraz rozmnażania się ptaków i ssaków leśnych. Spotkać można tu zarówno ptaki podmokłych łąk, pól, a nawet ptactwo wodne –  na przepływającym przez łąki rowie Rzymkowickim. Obszar położony jest w leśnictwie Rzymkowice w gminie Korfantów w powiecie nyskim.