Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.Urz. UE L 119/1, 04/05/2016 zwanego dalej „RODO” informuję, co następuje:

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków, z siedzibą w Prószkowie przy ul. Opolskiej 11, 46-060 Prószków, REGON 530562532, tel. 77 4648022, e-mail: proszkow@katowice.lasy.gov.pl zwane dalej „nadleśnictwem”.

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

W nadleśnictwie został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: szymon.data@klk-legal.pl

 

III. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu/celach:

a/. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

b/.wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

c/. realizacji zawartych umów. 

 

IV. PODSTAWY PRAWNE:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

a/. art.6 ust.1 lit.b. RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

b/.art.6 ust.1 lit.c. RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

c/.art.6 ust.1 lit.f. RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie nadleśnictwo, podmioty udzielające wsparcia nadleśnictwu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie od momentu ich pozyskania do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

1). dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy,

2). wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych,

3).zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

4).archiwizacyjnych.

Pani/Pana dane osobowe będę przechowywanie także w celach rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres w którym PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełniania wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

Tym samym Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wynikający w szczególności z instrukcji kancelaryjnej dotyczącej okresów przechowywania dokumentów obowiązującej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

 

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY:

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do momentu cofnięcia zgody.  

 

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:

W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

X. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

   1). ustawowym lub

   2). umownym lub

   3). warunkiem zawarcia umowy

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nadleśnictwo nie będzie mogło zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3. W przypadku gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nadleśnictwo nie będzie mogło wykonać takiej umowy.

4. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nadleśnictwo nie będzie mogło zawrzeć takiej umowy.    

 

XI.INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, PROFILOWANIU:

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 
 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

SYSTEMU SŁUŻBOWYCH URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH

W NADLEŚNICTWIE PRÓSZKÓW

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UW.L.2016.119.1) dalej RODO informuję, że:

1. Na terenie Nadleśnictwa Prószków funkcjonuje system służbowych urządzeń rejestrujących w ramach ochrony mienia i zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego, ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia.  

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Prószków z siedzibą w Prószkowie przy ul. Opolskiej 11, 46-060 Prószków.

Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail; proszkow@katowice.lasy.gov.pl

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail; szymon.data@klk-legal.pl

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu; profilaktyki i ograniczania niekorzystnych zjawisk szkodnictwa leśnego oraz naruszania innych norm porządku publicznego; ujawnienia przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz naruszania innych norm porządku publicznego na terenach i gruntach leśnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych; zebrania materiału dowodowego, jeśli okoliczność wskazuje na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia; poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników Straży Leśnej prowadzących czynności kontrolne w stosunku do osób i mienia.

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 ust.1 litera c RODO i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w ramach realizacji zadań wynikających z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. Urz 2018r., poz. 1182 z późn.zm.), a w zakresie w jakim RODO jest wyłączone na mocy art.2 ust.2 lit. d RODO, również ustawa z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości stanowiąca implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

6. Dane osobowe zarejestrowane w postaci obrazu nie będą przekazywane innym odbiorcom, za wyjątkiem organów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagranie może stanowić dowód w tym postępowaniu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych na zasadach określonych  w art. 15 RODO pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich oraz prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO, a także do wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w art.21 RODO.

9. W przypadku uznania, że Pani/Pana wizerunek został utrwalony i jest przetwarzany niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna

 

Szanowni Państwo;

Administrator danych osobowych - Główny Inspektor Straży Leśnej przywiązując szczególną wagę do poszanowania Państwa prywatności dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w związku z realizowanymi przez siebie zadaniami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności  ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Straży Leśnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 127, 02-124 Warszawa, tel. 22 – 589-82 -14; e-mail: udodo@lasy.gov.pl

  2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawie Pana/Pani danych osobowych kierując korespondencję na adres siedziby Administratora telefonicznie - 668 489 563 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: udodo@lasy.gov.pl

  3. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się z PGL LP Nadleśnictwem Prószków nr telefonu: 77 464 80 22 proszkow@katowice.lasy.gov.pl

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

  5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Głównego Inspektora Straży Leśnej są przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w szczególności jej art. 45 ust. 1 pkt 3, art. 47 oraz art. 48a.

  6. Państwa dane przetwarzane we wskazanych powyżej celach mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, w jakim zostały zebrane, nie dłużej niż 10 lat, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.

  7. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane organom publicznym, a także podmiotom współpracującym z Głównym Inspektorem Straży Leśnej, takim jak inne jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji i obsługi serwisowej. Odbiorcy ci zobowiązani są również do należytej ochrony ujawnionych im danych osobowych.

  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.

  9. Osobie, której dane są przetwarzane w przypadku naruszenia jej praw przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów ochrony danych osobowych. Skargę można wnieść za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt e-mailem: kancelaria@uodo.gov.pl lub listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości w szczególności jej przepisów zawartych wartykule od 22 do 25.