Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.
Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:
• obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
• specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt

 

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.
Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.
Na terenie Nadleśnictwa Prószków powołano 2 obszary należące do sieci Natura 2000, są to:
1) „Żywocicki Łęg" (SOO) – kod  PLH 1600015 - obszar położony po lewej stronie rzeki Odry w odległości około 2 km na południe od miasta Krapkowice do miejscowości Żużela. Całkowita powierzchnia wg SDF wynosi 101,70 ha w tym leśna – 26,00 ha. Obszar ten ochrania siedlisko lasów łęgowych oraz ostoje ptaków wodnych.

2) „Bory Niemodlińskie" (SOO) – kod PLH 160005, jedna z 5 powierzchni utworzonej w zachodniej części Borów Niemodlińskich. Obszar ten położony jest na terenie leśnictwa Dębowiec,  gminy Tułowice, powiatu opolskiego. Całkowita powierzchnia wg SDF wynosi 4551,30 w tym leśna na terenie Nadleśnictwa Prószków 199,25ha. Obszar ten chroni siedliska borowe i torfowiska z chakterystyczną dla nich roślinnością.