Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Niepaństwowe

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta, który gospodarkę leśną prowadzi na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu.
Taki nadzór można zdefiniować jako zespół oddziaływań organów administracji publicznej na osoby fizyczne i prawne posiadające lasy, w celu wykonania ciążących na tych osobach obowiązków wynikających z ustawy o lasach.
Przez nadzór uznaje się prawo do sprawowania kontroli nad czyjąś działalnością, połączone z uprawnieniem do merytorycznego korygowania tych czynności. Przy takim założeniu nadzór nad gospodarką leśną polega na:
• lustracji, kontroli, opiniowaniu, a także doradztwie,
• wydawaniu decyzji administracyjnych,
• kontroli wykonania decyzji.
Zgodnie z ustawą o lasach starosta może powierzyć nadzór nad gospodarką leśną kierownikom jednostek Lasów Państwowych na zasadzie zlecenia i pokrywania kosztów, bądź sprawować nadzór przez własne służby leśne.
Właściciel lasu powinien wiedzieć, że również i jego obowiązuje ustawa o lasach.    

Obowiązki właścicieli lasów wynikające z ustawy o lasach :

I. trwałe utrzymywanie lasów i zapewnienie ciągłości ich użytkowania a w szczególności:
- zachowanie w lasach roślinności leśnej,
- ponowne wprowadzanie roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu,
- pielęgnowanie i ochrona lasu, w tym również ochrona przeciwpożarowa,
- przebudowa drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji starosty,
- racjonalne użytkowanie lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:
* pozyskiwanie drewna nie przekraczające możliwości produkcyjnych lasu,
* pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.
II. kształtowanie równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenie naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności:

- wykonywanie zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów,
- zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych,
- ochrona gleby i wód leśnych.

Gospodarowanie w lasach prywatnych prowadzone jest przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają także wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie. Z lasu można pobrać taką ilość drewna, która nie zagraża jego trwałości w danym obiekcie oraz zapewnia ciągłość użytkowania lasu. Maksymalna wielkość do pozyskania, ustalona w uproszczonym planie urządzenia lasu, jest wielkością wyważoną i nieprzekraczalną, bowiem zapewnia ona trwałe zachowanie lasów. Cechowanie drewna, jest czynnością poprzedzającą wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna, umożliwiającą identyfikację drewna, określającą jego właściciela oraz potwierdzającą prawidłowość jego pozyskania.
Nadleśnictwo Proszków obecnie nie pełni nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.