aktualnosci aktualnosci

ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż środków trwałych

Prószków,  21.07.2021 r.

Zn. spr. SA.234.3.2021

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NA SPRZEDAŻ SRODKÓW TRWAŁYCH

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków
z siedzibą w Prószkowie przy ul. Opolskiej 11, 460-060 Prószków ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż poniższych środków trwałych.

Przedmiotowa sprzedaż prowadzona jest na podstawie i w trybie określonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U.1993 Nr 97 poz. 443 ze zm., zgodnie
z pismem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 stycznia 1996 r. (zn. spr. EO-MD-905-1/96).

 1. Opis przedmiotu sprzedaży.

Rodzaj środka trwałego

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Wysokość minimalnego postąpienia

Termin przetargu

piaskarka EGEGAL typ 1521 56, rok budowy 1995,

uszkodzona

500,00 zł

50,00 zł

5,00 zł

06-08-2021

godz. 8.00

rozsiewacz nawozów EGEDAL GS rok budowy 1997, uszkodzony

500,00 zł

50,00 zł

5,00 zł

06-08-2021

godz. 8.30

aplikator EGEDAL typ 1600 mm, rok budowy 1996, uszkodzony

300,00 zł

30,00 zł

3,00 zł

06-08-2021

godz. 9.00

siewnik AGRICOLA typ SN-2-130, rok budowy 2011, używany

14 500 zł

1450,00 zł

145,00 zł

06-08-2021

godz. 9.30

 

 

 1. Do wylicytowanej ceny w/w środków trwałych zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% obciążający nabywcę.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu.
 1. Wadium należy wpłacić na konto bankowe PGL LP Nadleśnictwo Prószków – BOŚ    64 1540 1229 2055 4601 7943 0002, do dnia 4 sierpnia 2021 r z dopiskiem: „Wadium dot. przetargu na sprzedaż ……(wpisać nazwę środka trwałego)".
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu – z zastrzeżeniem postanowień w zakresie zatrzymania wadium - wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
 3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
  1. uczestnik przetargu, który wygrał przetarg nie dokonał,  w terminie 7 dni od dnia zakończenia przetargu, zapłaty ceny nabycia przedmiotu sprzedaży,
  2. żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej powiększonej o jedno postąpienie.
 1. Przedmiot przetargu  można obejrzeć w godz. od 8 do 14 w dni robocze w Ligocie Prószkowskiej, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z leśniczym Leśnictwa Przysiecz – Panem Krzysztofem Szotem tel. 696 442 102.
 2. Przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż poszczególnych środków trwałych odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2021 r. w siedzibie Nadleśnictwa  Prószków w budynku Sali narad w godzinach podanych w tabeli.
 3. Postąpienie minimalne: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, zgodnie z kwotami zawartymi w powyższej tabeli.
 4. W celu ustalenia listy uczestników przetargu osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość i obywatelstwo, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w przypadku spółki cywilnej, umowę spółki cywilnej.
 5. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną lub prawną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
 6. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu i jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.
 7. Przetarg uważać się będzie za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferuje ceny cenie wywoławczej powiększonej o jedno postąpienie.
 8. Nadleśnictwo Prószków sobie możliwość odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 9. Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego postępowania, a w przypadku nabycia któregoś z w/w środków trwałych, że nie będzie zgłaszał względem Sprzedawcy roszczeń do związanych ze stanem technicznym zakupionego środka trwałego.
 10. Informację o wyniku przetargu organizator przetargu na stronie internetowej Nadleśnictwa Prószków.
 11. Z chwilą udzielenia przybicia licytantowi, który zaofiarował najwyższą cenę następuje sprzedaż przedmiotu licytacji.
 12. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.
 13. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, nie później niż w terminie trzech dni, po podpisaniu protokołu przekazania.
 14. Załadunek oraz transport oraz koszty z tym związane zakupionych środków trwałych należą do obowiązków Nabywcy.
 15. Informacje na temat przedmiotu sprzedaży udziela Łukasz Waluś referent ds. budowlanych nr telefonu 696 442 141, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.
 16. W pozostałym zakresie zastosowanie znajduje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych. Klauzula znajduje się na

stronie Nadleśnictwa Prószków tj. https://proszkow.katowice.lasy.gov.pl/ochrona-danych-osobowych#.YPcg6OgzaM8

Tym samym udział w przetargu potwierdza fakt zapoznania się z informacjami zawartymi z tym dokumencie.